Skip to Content

Стимулират развитието на капиталовия пазар в страната със законови промени

Депутати от всички парламентарни групи одобриха на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесени от Делян Добрев и Данаил Кирилов от ГЕРБ. От гласувалите 125 народни представители 122 бяха „за“, а трима се въздържаха.

В доклада на парламентарната Комисия по бюджет и финанси се посочва, че промените целят да се постигне развитие на стабилен капиталов пазар в страната, както и да се преодолеят проблеми в практиката по прилагането на закона.

В уредбата на публичното предлагане на ценни книжа и допускането им до търговия на регулиран пазар се предлага промяна в дефиницията за публично предлагане на ценни книжа, като се увеличава броят на лицата от 100 на 150. Предвижда се въвеждане на ново изключение от задължението за публикуване на проспект за емисии ценни книжа, чиято обща стойност в рамките на ЕС е по-малка от левовата равностойност на 1 000 000 евро, като прагът се изчислява за период от 12 месеца.

Намалява се срокът за разглеждане и произнасяне на КФН по заявления за потвърждаване на проспекти на емитенти, които нямат ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, и не са предлагали публично ценни книжа, като по този начин се улеснява достъпът на дружествата до регулиран пазар.

Предвиждат се няколко промени, свързани с Фонда за компенсиране на инвеститорите. Предлага се в управителния му съвет да се включи и един представител на асоциацията на управляващите дружества. Целта е така да се осигури представителство в управлението на фонда на всички лица, които са задължени да правят вноски в него за компенсиране на инвеститорите. Предвижда се разширяване на хипотезите, при които се изплащат компенсации на клиентите на инвестиционния посредник от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Предлага се да бъде освободен фонда от заплащане на корпоративен данък за дейностите по възстановяване и преструктуриране на инвестиционни посредници.

Правят се промени и в уредбата на първичното публично предлагане на облигации и допускането им до търговия на регулиран пазар, както и в уредбата на публичните дружества.

Очаквани последици от приемането на законопроекта са облекчаване на нормативната регулация, съкращаване на сроковете за произнасяне на надзорния орган по някои административни производства, по-голяма прозрачност на капиталовия пазар и по-ефективна защита на инвеститорите, се посочва в доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм.

БСП ще подкрепи законопроекта, заяви Драгомир Стойнев. По думите му философията на законопроекта е добра. Крайно време е да се даде едно модерно законодателство, което да подкрепи българските предприятия, коментира той. По думите му промените ще доведат до по-голяма прозрачност.

Снимка: БНР/БГНЕС

Be the First!

Leave a Reply