Skip to Content

Очакват строеж на нов терминал от бъдещия концесионер на летището в София

Бъдещият концесионер на летището в София ще трябва да построи трети терминал до десетата година от концесията и да инвестира общо 600 млн. евро в аеропорта. Това съобщава министърът на транспорта Ивайло Московски по време на последното заседание на Министерския съвет, се вижда от публикуваната стенограма.

Годишните концесионни възнаграждения са в размер не по-малко от 15 милиона лева без ДДС или 10% от общия размер на общите приходи от всички дейности за съответната година, които са свързани с ползването на обекта на концесия.

Московски уверява, че процедурата изцяло повтаря условията по предишния търг, отменен от служебния кабинет „Герджиков“, за организацията на който помагаха Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.

При оценяването на участниците най-висока тежест ще има концесионното възнаграждение 55%. Оценката на техническото предложение с относителна тежест – 45%. Техническото предложение ще съдържа план за развитие, бизнес план, план за финансиране, обща стратегия, планове и прогнози на трафика и капиталови разходи.

Минималните изисквания към участниците са: да оперират поне едно международно летище с над 10 милиона превозени пътници годишно; да разполагат с нетна стойност на активите за всяка от последните три години поне 200 млн. евро и да имат опит при финансиране поне на един проект в инфраструктурния сектор, надвишаващ 400 млн. евро.

Изискванията са описани в Точка 40 от стенограмата на заседанието на Министерски съвет на 27.06.2018 г. :

Проект на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Господин министър-председател, уважаеми колеги, внасям за одобряване в Министерския съвет проект за решение за откриване на процедура за концесия на Летище София. Както всички знаете, предходната такава процедура за концесия на Летище София беше прекратена от служебния кабинет. В решението за прекратяване на процедурата изрично беше посочено, че новата процедура следва да се проведе по новия Закон за концесиите и да се избере международен консултант, който да участва в подготовката на процедурата.

При настоящата процедура и при подготовката й сме използвали 100% договор, който имахме, консорциум между Световна банка и Европейска банка за възстановяване и развитие, абсолютно всички анализи, абсолютно всички проучвания, абсолютно всички проекти на договори, които са сега заложени в процедурата, са изготвени от този консорциум на Световна банка и Европейска банка за възстановяване и развитие. Новата процедура е на 100% съобразена с директивата за концесии в новия Закон за концесиите. Спазен е необходимия срок за съгласуване с всички министерства и колеги. Получили сме бележки от всички колеги и сме ги отразили.

Накратко по параметрите на концесионната процедура. Процедурата е открита процедура. При оценяването на участниците най-висока тежест ще има концесионното възнаграждение 55%. Оценката на техническото предложение с относителна тежест – 45%. Техническото предложение ще съдържа план за развитие, бизнес план, план за финансиране, обща стратегия, планове и прогнози на трафика и капиталови разходи.

Минималните изисквания към участниците са: да оперират поне едно международно летище с над 10 милиона превозени пътници годишно; да разполагат с нетна стойност на активите за всяка от последните три години минимум 200 милиона евро и да имат опит при финансиране поне на един проект в инфраструктурния сектор, надвишаващ 400 милиона евро. Годишните концесионни възнаграждения, които ще се дължат за всяка една година от срока на концесията са в размер не по-малко от 15 милиона лева без ДДС или 10% от общия размер на общите приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата – едно от двете, което е по-голямо.

Концесионерът ще има задължения да реализира инвестиции в размер не по-малък от 600 милиона евро за срока на концесията, като до десетата година ще бъде задължен да изгради и нов пътнически терминал на Летище София.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Горанов!

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Аз приветствам предложението на министър Московски, това е стара тема, но имам две бележки, които са по-скоро от техническо естество и трябва да преценим дали да намерят място в окончателния вариант.

Експертите на Министерство на финансите смятат, че предвидените обезщетения в проекта на концесионен договор при неговото предсрочно прекратяване не съответстват с чл. 150 от Закона за концесиите, като се извеждат съображения, че предвидените в случай на неизпълнение на концесионера и на концедента обезщетение по чл. 40, т. 6.1 и чл. 40, т. 6.2 от проекта на концесионен договор, които концедентът ще дължи на концесионера не отговарят на разпоредбите на чл. 150, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за концесиите. Обезщетенията по проекта на концесионен договор са обвързани с дълга на концесионера към заемодателите към датата на прекратяване на концесионния договор, докато Законът за концесиите предвижда те да се базират на размера на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в областта на съответната концесия. Това е едната тема, която трябва да се анализира още веднъж. Дали сме тази бележа, колегите от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са преценили, че е некоректна. Ние продължаваме да смятаме, че трябва да й се обърне внимание.

Другата, по-обща бележка е, че липсва съпоставимост между задълженията на концедента и концесионера при съществуващо замърсяване, съответно при началната дата на концесията и към края на срока на концесията.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Ще разговарям с колегите още веднъж, ще имаме предвид забележките, които са направени.

Искам да благодаря и на колегите от Министерския съвет и на госпожа Немска за много активната подкрепа, която ни дадоха в последните седмици.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 40 с направените предложения.

Обяснете го добре, че искаме и новите влакове да купим, защото вече изнемогват железниците. Така че мислите и по тази тема.

Be the First!

Leave a Reply