Skip to Content

Цената на тока остава непроменена поне до края на годината

До края на годината цената на тока няма да се променя, обяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов пред репортери. Той се надява и след това да се запази цената на електрическата енергия.

Иван Иванов информира, че е разговарял с директора на „Булгаргаз“, който е прогнозирал, че ако има повишение на цената на природния газ в края на годината, то ще е под 5 процента, което означава, че няма да се отрази на цената на топлинната и електрическата енергия. Председателят на КЕВР уточни обаче, че има много събития, които могат да се случат извън България, и да повлияят върху цената на суровия петрол, която е определяща за природния газ.

Цената на тока няма да се повиши и заради големите инвестиции, които са заложили от Електроенергийния системен оператор за изграждане, разширяване, реконструкция и модернизация на електропреносната мрежа, защото КЕВР постепенно през годините ще коригира цените на мрежовите услуги – за достъп и пренос, добави Иванов.

Поради наличието на достатъчно производствени мощности до 2027 г. не се очакват затруднения в електроснабдяването на страната при нормални метеорологични условия и при нормална аварийност. Прогнозите са, че в страната ще има остатъчна разполагаемост за производство от 10 900 000 мегаватчаса (MWh) до 12 100 000 MWh годишно или около 22 процента от разполагаемите мощности. Основната причина е повишаващото се производство от възобновяеми източници. Това се посочва в План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2018-2027 г. на „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД, който бе разгледан на днешното заседание на КЕВР.

ЕСО ЕАД съобщава в доклада, че потреблението на електрическа енергия от отделните предприятия е показал, че общото намаление на потреблението в индустрията е достигнало до 30 на сто за някои месеци. Относително по-малко е намалението на потреблението на електрическа енергия в домакинствата, селското стопанство и транспорта.

В плана са приети два основни сценария за развитие на потреблението на електрическа енергия – максимален и минимален. При максималния сценарий за брутното потребление на електрическа енергия без помпи се предвижда увеличаване на електропотреблението от 2018 г. с умерени темпове. В този сценарий е заложено забавяне в прилагането на мерки за енергийна ефективност. Към 2027 г. се очаква брутното потребление да достигне 40 510 000 МWh. При минималния сценарий е предвидено задържане на нивото на електропотреблението без помпи за целия период, поради по-интензивно прилагане на мерки за енергийна ефективност. Към 2027 г. се очаква брутното потребление на електрическа енергия да достигне 37 960 000 МWh.

Годишните прогнозни стойности на всички разходи за изграждане, разширяване,

реконструкция и модернизация на обектите от електропреносната мрежа и на системите за защита и управление на електроенергийната система за периода на десетгодишния план за периода 2018-2027 г. са в размер на 1 291 773 000 лв., от които 148 932 000 лв. или 11,53 на сто са привлечени европейски средства, основно за съфинансиране на проектите от общоевропейско значение, изчисляват от ЕСО в доклада.

КЕВР ще приеме десетгодишния план на закрито заседание на 31 октомври от 10.00 часа.

Be the First!

Leave a Reply