БНБ обяви предварителни данни за чуждестранните преки инвестиции в България – за 2019 г. и за първото тримесечие на 2020 г.

Размерът на преките инвестиции в страната към четвърто тримесечие на 2019 г. е 46 160 млн. евро, при 44 002 млн. евро в края на 2018 г. (Данните за размера на преките инвестиции показват наличността към края на отчетния период.)

Дяловият капитал* и реинвестирането на печалба е в размер на 36 345.2 млн. евро, като нараства с 1561.4 млн. евро спрямо декември 2018 г. (34 783.8 млн. евро). Инвестициите под формата на дългови инструменти (заеми, предоставени от компаниите майки в чужбина на българските им поделения) са в размер на 9814.8 млн. евро и нарастват с 596.6 млн. евро спрямо декември 2018 г. (9218.2 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за периода януари – март 2020 г., отчетен и съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията**, е положителен – преките инвестиции се увеличават с 254.4 млн. евро (0.4% от БВП), като са по-големи със 105.8 млн. евро (71.2%) от размера им за януари – март 2019 г. (148.6 млн. евро, 0.2% от БВП).

През март 2020 г. потокът е отрицателен – инвестициите намаляват и възлизат с 2.1 млн. евро, при положителен поток (увеличение) от 106.9 млн. евро за март 2019 г.

Таблица: БНБ

Дяловият капитал намалява и възлиза на 46.5 млн. евро за януари – март 2020 г. Той е по-голям с 397.1 млн. евро от този за януари – март 2019 г., който е отрицателен в размер на 443.6 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е намалял с 0.3 млн. евро, при положителен нетен поток от 2.2 млн. евро за януари – март 2019 г.

Графика: БНБ

По предварителни данни реинвестирането на печалба*** е в положителна стойност и възлиза на 179.8 млн. евро, при положителна стойност от 156.9 млн. евро за януари – март 2019 г.

Нетният поток при дълговите инструменти**** възлиза на 121.2 млн. евро, при положителна стойност от 435.3 млн. евро за януари – март 2019 г.

Най-големите нетни потоци по преките инвестиции в страната за януари – март 2020 г. са от Нидерландия (190 млн. евро), Израел (40 млн. евро) и Обединеното кралство (16.6 млн. евро).

Графика: БНБ

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – март 2020 г. възлиза на 5.2 млн. евро (0.01% от БВП), при 54.1 млн. евро (0.1% от БВП) за януари – март 2019 г. През март 2020 г. нетният поток възлиза на 5.2 млн. евро, при 57.7 млн. евро за март 2019 г.

БНБ прави уговорката, че отчита данните при размер на БВП от 64 998 млн. евро за 2020 г. (по прогноза на БНБ) и 60 674.4 млн. евро за 2019 г. (данни на НСИ от 05.03.2020 г.).

* Преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната.

** Представяне на данните за преките инвестиции според първоначалното отношение между свързаните лица.

*** Показва дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат.

**** Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити