Invest Build Media
Image default
Без категория

„Алгара луксор“ – кв. „Витоша“ – „Геострукт“

Девететажната „Алгара Луксор“ създава усещане за стил и хармония. Името на сградата е вдъхновено от българската история и произлиза от старобългарски произход през IX век. Алгара е дъщеря на Св. княз Борис I Михаил – владетел и покровител. Символизира желанието за духовен и физически комфорт.

Проектът е изпълнение на арх. Б. Богданов от проектантско студио „Амфион“. Сградата е проектирана в класически архитектурен стил с изтънченост, обли форми и топли цветове, допринасящи комфорт и вписващи се в обстановката на заобикалящите я посолства.

Външните фасадни стени са изградени като пакет от три зони:

  • Окачена вентилируема фасада – синтезиран италиански камък;
  • Тухлен зид 380 мм – с вертикални въздушни камери;
  • Минерална вата 50 мми финиш от гипсокартон с латекс;

Вентилируемата окачена фасада от италиански камък “Laminam“ е с дебелина 6 мм, зоната за вентилация – 30 мм, а минералната вата е 100 мм. Техниката на поставяне зависи от прецизна работа и качествени детайли, но целта е да се удължи експлоатационният живот на фасадата Това покритие е „биоактивна керамика“, която прави сградите екологични и изцяло антибактериални. Гаранцията от производителя е 50 г.

За почистване на фасадите се изпозлва Hydrotect – иновативно самопочистващо третиране за керамични плочки. Hydrotect е иновативна технология, която превръща повърхностите в самопочистващи се. Външните повърхности, третирани с Hydrotec,t реагират с ултравиолетовите лъчи, както слънчеви, така и от изкуствени източници, и разлагат всички органични вещества, неутрализиращи азотни киселини (NOx) с почистващ ефект. Този процес, освен че прави материала самопочистващ се, освежава и въздуха.

„Алгара Луксор“ използва хибридна система за отопление и охлаждане от IMMERGAS. Хибридните системи се характеризират с най-съвременната технология, която съчетава високоефективен газов котел с термопомпа за възобновяема енергия.Те могат да бъдат до 35% по-ефективни от обикновеният газов котел, като спестява пари от сметките за енергия и намаляват до минимум общите вредни емисии в атмосферата.
Хибридната система се състои от комбиниран газов котел, който е монтиран на закрито, заедно с термопомпа, която е разположена отвън. В „Алгара Луксор“ инсталацията е завършена с подово отопление и високостенни конвекторни тела за охлаждане.

Cгpaдaтa вĸлючвa двe секции A и Б cъc сyтepeнно нивo, пapтepeн eтaж, жилищни eтaжи и мaнcapднo paзпoлoжeни aпapтaмeнти нa пocлeдния и пpeдпocлeдния eтaж, oтĸpити пoĸpивни тepacи и лoджии ĸъм вceĸи aпapтaмeнт пo eтaжнитe paзпpeдeлeния.

Предимствата на сградата са:  ниcъĸ пpoцeнт oбщи чacти; зaвъpшeни дo ĸлюч aпapтaмeнти пo индивидyaлни пpoeĸти c дизaйнepcĸи итaлиaнcĸи мeбeли; cтpoитeлcтвo бeз aнaлoг – нoви и инoвaтивни рeшeния; лyĸcoзни oбщи чacти; виcoĸa eнepгийнa eфeĸтивнocт – пo-мaлĸи cмeтĸи зa oтoплeниe и oxлaждaнe и пoвeчe пoлзa зa пpиpoдaтa. PЗΠ е 13 215,46 ĸв. м.

***

The nine-storey „Algara Luxor“ creates a sense of style and harmony. The name of the building is inspired by Bulgarian history and originates from Old Bulgarian origin in the IX century. Algara is the daughter of St. Prince Boris I Michael – ruler and patron. It symbolizes the desire for spiritual and physical comfort.

The project is a implementation of arch. B. Bogdanov from the design studio „Amphion“. The building is designed in a classic architectural style with sophistication, round shapes and warm colors, contributing to comfort and fitting into the atmosphere of the surrounding embassies.

The external facade walls are built as a package of three zones:

Suspended ventilated facade – synthesized Italian stone;
Brick wall 380 mm – with vertical air chambers;
Mineral wool 50 mm gypsum plasterboard finish with latex;
The ventilated hanging facade made of Italian stone „Laminam“ is 6 mm thick, the ventilation area – 30 mm and mineral wool is 100 mm. The installation technique depends on precise work and quality details, but the goal is to extend the service life of the facade. This coating is „bioactive ceramics“, which makes the buildings environmentally friendly and completely antibacterial. The manufacturer’s warranty is 50 years.

Hydrotect is used for cleaning the facades – an innovative self-cleaning treatment for ceramic tiles. Hydrotect is an innovative technology that turns surfaces into self-cleaning. Hydrotec-treated exterior surfaces react with ultraviolet rays, both from the sun and from artificial sources, and decompose all organic substances that neutralize nitric acids (NOx) with a cleaning effect. This process, in addition to making the material self-cleaning, also freshens the air.

Algara Luxor uses a hybrid heating and cooling system from IMMERGAS. Hybrid systems are characterized by state-of-the-art technology that combines a high-efficiency gas boiler with a heat pump for renewable energy. They can be up to 35% more efficient than a conventional gas boiler, saving energy bills and minimizing overall emissions. in the atmosphere.
The hybrid system consists of a combined gas boiler, which is installed indoors, together with a heat pump, which is located outside. In „Algara Luxor“ the installation is completed with underfloor heating and high-wall convector units for cooling.

Cgpadata vĸlyuchva dve sections A and B cac sytepenno nivo, paptepen etazh, residential etazhi and mancapdno pazpolozheni apaptamenti na pocledniya and ppedpocledniya etazh, otĸpiti poĸpivni tepaci and lodzhii ĸam vceĸi apaptament in low etazhnite pazppedeleniya.

The advantages of the building are: low percentage of common parts; completed to key apartments on individual projects with designer Italian furniture; Construction without analogy – new and innovative solutions; personal common parts; high energy efficiency – smaller bills for heating and cooling and more benefits for the supply. PZΠ is 13,215.46 sq. m.

 

 

 

 

 

Вижте още

Ограбиха саудитска принцеса в апартамента й в Париж, взели й вещи за 600 000 евро

Астероид ще мине опасно близо до Земята

Годишните финансови отчети се подават и в 13 офиса на НАП-София до края на юни

ivan

Напишете коментар