Invest Build Media
Image default
Без категория

Еднофамилна къща – Карлово – „Миодизайн“

Еднофамилна къща – Карлово е изпълнение на „Миодизайн“ и е номинирана в категорията „Арт строителство, архитектура и дизайн“. Къщата е с РЗП 600 кв. м. Присъствието на планината е силно застъпено в проекта и затова в цялостната архитектурна идея на обемното пространственото формообразуване доминират триъгълниците, инспирирани от планинските върхове.

Проектът съдържа няколко композиционни ядра. Първото ядро е малката градина, която се вклинява в центъра на къщата като продължение на южния двор. Второто централно ядро е още по-силно изявено, защото израства в мощна вертикала, превърнала се във визитка на къщата – огнището и неговия комин на северозападната фасада.

Двата широкоплощни двускатни покрива, следвайки контура на планинските хребети, покриват силно раздвижената в план на сградата и дефинират запомнящ се силует.

В концепцията на къщата водеща е идеята за цялостно звучене и неразривност на интериор и фасади, естествени материали и топли цветове. Тази семплост в избора е позволила да се приложат силни хоризонтални растери, придаващи уникалност на сградата.

***

Family house – Karlovo – „Miodesign“

Family house – Karlovo is a performance of „Miodesign“ and is nominated in the category „Art construction, architecture and design“.

The house has an area of ​​600 square meters. The presence of the mountain is strongly present in the project and therefore the overall architectural idea of ​​the three-dimensional spatial formation is dominated by triangles, inspired by mountain peaks.

The project contains several composite cores. The first core is the small garden, which is wedged in the center of the house as a continuation of the southern courtyard. The second central core is even more pronounced because it grows into a powerful vertical, which has become the hallmark of the house – the fireplace and its chimney on the northwest facade.

The two wide-pitched gabled roofs, following the contours of the mountain ridges, cover the strongly moved in plan of the building and define a memorable silhouette.

Leading the concept of the house is the idea of ​​overall sound and inseparability of interior and facades, natural materials and warm colors. This simplicity in the choice has allowed the application of strong horizontal rasters, giving uniqueness to the building.

Вижте още

От 1 януари няма да можем да плащаме с двулевови банкноти

50-те души, формирали облика на десетилетието според „Файненшъл таймс“

leni

Доналд Тръмп ще отложи налагането на мита на автомобили, внесени от Европа

leni

Напишете коментар