Invest Build Media
Имоти и строителство

Промени в Закона за устройство на територията са публикувани за обсъждане

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане на интернет страницата си и в Портала за обществени консултации проекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за устройството и застрояване на Столична община (ЗУЗСО) и Закона за регионалното развитие (ЗРР).

Предлаганите промени в Закона за устройство на територията са в изпълнение на мерките, предвидени в „План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите“, утвърден с решение на Министерския съвет.

Основна цел на законопроекта е да доведе до облекчаване на административните процедури и до намаляване на административната тежест. С него се предвижда и отстраняването на съществуващи неточности и непълноти в действащите разпоредби, както и уеднаквяване на терминологията в някои от разпоредбите. Предложено е въвеждане на срокове за изпълнение на процедури, там където такива не са предвидени в действащите разпоредби, като срок за изпълнение на процедурата по съобщаване на проектите на устройствени планове от общинските администрации и за разглеждането им по преценка на главния архитект от общинския експертен съвет.

Съществено изменение се предвижда в чл. 137, ал. 1 на ЗУТ за категоризирането на строежите. В действащата разпоредба строежите се категоризират в шест необосновано раздробени категории, което затруднява проектантите и възложителите при определянето им. Предлага се обединяване на първите три категории строежи в една категория с еднакви изисквания по отношение на оценката на съответствието, строителния надзор, въвеждането в експлоатация и административния контрол. Следващите три категории стават съответно втора, трета и четвърта със съответните изисквания към тях.

Проектът за промени в ЗУЗСО цели да реши възникнали в последно време проблеми пред устройството и застрояването на Столична община и да отстрани някои правно-технически недостатъци в действащите текстове. Инвестиционният натиск налага решаване на въпроси с предела на допустимото натоварване на територията със сгради в различни райони на Столицата, а също така и осигуряване на необходимата за функционирането им инфраструктура със средствата на устройственото планиране. Със законопроекта са предложени промени, свързани с опазването на зелената система на Столична община.

С промените се цели ограничаване на презастрояването в София, като се регулира застрояването в междублоковите пространства и градинките на столицата.

С промените в Закона за регионалното развитие се предлага „Национален център за териториално развитие“ ЕАД да изпълнява функцията на специализирано звено за разработване на Националната концепция за пространствено развитие и на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, както и на Националната стратегия за регионално развитие.

Вижте още

Уникална органична къща край Москва

leni

Държавата иска АЕЦ „Белене“ да се построи за 8 години срещу 9 млрд. евро

ivan

До 90% от асансьорите у нас може да спрат след 1 януари

admin

Напишете коментар