Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Набират нови проекти за финансиране по „Красива България“ за 2018 г.

Стартира кампания за набиране на проекти, които ще се финансират през 2018 г. по програма „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. През следващата година по инициативата ще се подкрепят предложения за подобряване на обществената среда в населените места, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип.

Допустимите кандидати са общини, областни управители, държавни институции, контролни органи. Документи могат да се подават от 2 октомври до 15 януари 2018 г. Мерките, по които може да се кандидатства са три.

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ е насочена към подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда. Допустими кандидати по мярката са общините и областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. По мярка М01 се допускат проектни предложения, които предвиждат строително-монтажни/ремонтни работи в сгради за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, както и в прилежащи външни пространства на сградите, но в рамките на урегулирани поземлени имоти.

Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ цели осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура и оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, предоставяща услуги от неризедентен тип. Допустими кандидати са общините и държавните институции, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. По мярка М02 се допускат проектни предложения, които предвиждат строително-монтажни/ремонтни работи в сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и предоставянето на социални услуги от нерезидентен тип, както и в прилежащи външни пространства на сградите, но в рамките на техните урегулирани поземлени имоти.

Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ е насочена към подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез обновяване или създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа. Допустими кандидати са общините, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. По мярка М02-01 се допускат строително-монтажни/ремонтни работи в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги от резидентен тип. По мярката не се допускат обекти със статут на недвижима културна ценност.

И по трите мерки ще се финансират проекти с бюджет между 60 000 и 400 000 лв. с ДДС.  По мерки М01 и М02 по „Красива България“ ще се отпускат най-много 120 000 лв. с ДДС за проектно предложение. Съфинансирането от кандидата трябва да е най-малко 50% от общия бюджет.

По мярка М02-01 максималната сума, която ще се отпуска по „Красива България“ ще е 180 000 лв. с ДДС на проект. Кандидатите ще трябва да осигурят най-малко 30% от общия бюджет.

През 2017 г. по проекта са финансирани 48 проекта за обновяване и ремонт на общински обекти с общ бюджет 7,2 млн. лв.  От тях 3,2 млн. лв. са осигурени по „Красива България“, а останалите  4 млн. лв.  – от бенефициентите. При изпълнението на проектите е осигурена заетост на 535 души, от които 241 са били безработни преди това.

Подробна информация относно условията за кандидатстване по трите мерки на Проект „Красива България” може да се намери в интернет-страница www.beautifulbulgaria.com – файл „Обява Кампания 2018”.

Вижте още

Инфраструктурно решение: Нов паркинг с 48 места в Бургас

А. Стойковa

Ангел Славчев: В училищата в София област липсват преподаватели по основни предмети

leni

В Банско отчитат спад в цените на имотите

ivan

Напишете коментар