Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Енергийният холдинг с по-малка печалба в сравнение с предходната година

Печалбата преди данъци на Българския енергиен холдинг (БЕХ) е с 19,1% по-малко за първите шест месеца на 2017 г. в сравнение със същия период на миналата година. Отчетената печалба е в размер на 106 202 хил. лв. Намалението спрямо първото полугодие на 2016 г. е с 25 081 хил. лв., става известно от анализ на дейността и финансовото състояние на холдинга, публикуван на страницата на Министерство на финансите.

Според авторите на отчета основната причина за това са намелените приходи от дивидент и съучастия с 30 920 хил. лв.

Финансовите приходи на дружеството се увеличават с 21 398 хил. лв. Те са в размер на 74 265 хил. лв. и са основно от лихви от предоставените кредити на дъщерните дружества – 66 428 хил. лв.

Експертите на БЕХ отчитат и увеличение на финансовите разходи с 16 057 хил. лв. или 47,6 на сто. Основна причина за това е поетият допълнителен външен дълг чрез пласираната облигационна емисия през август 2016 г. в размер на 550 млн. евро. Ефектът върху финансовите разходи вследствие на това е ръст с 28 352 хил. лв.

С 120 473 хил. лв. са се увеличили заемите, които държавният енергиен холдинг е отпуснал на дъщерните си дружества.

Общата стойност на пасивите през първото полугодие на 2017 г. е в размер на 2 298 428 хил. лв., като спрямо 31.12.2016 г. е отчетен ръст от 49 239 хил. лв. Той се дължи на текущо начислените лихви за първото полугодие на 2017 г. по втората облигационна емисия на стойност от 550 000 хил. евро. (1 075 707 хил. лв.), която е с падеж август 2021 г. и с която бе рефинансиран мостовия заем, отпуснат от консорциум от банки през 2016 г.

В анализа се казва още, че през първото полугодие на 2017 г. финансовото състояние на БЕХ се запазва стабилно. Отчетено е подобряване на ликвидността, посредством отчетеното увеличение в паричната наличност на дружеството.

Вижте още

БСК организира дискусия за новите изисквания към касовите апарати

ivan

Божидар Димитров: Държавата да изкупи частните паметници на културата

admin

БНБ: Банковите депозити на домакинствата у нас са 46 млрд. лева

ivan

Напишете коментар