Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Чужденците от български произход на трудов договор у нас имат право на пребиваване и без виза

Министерският съвет прие изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ), съобщиха от правителствената пресслужба. Промените произтичат от изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г. промяна на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

Те произтичат и от установена необходимост да бъдат облекчени процедурите при кандидатстване за получаване право на пребиваване спрямо чужденци от български произход – граждани на трети страни, което да доведе до повишаване на възможностите за достъп на квалифицирана работна сила на българския пазар на труда. В документа се прецизират и отделни разпоредби, съобразени с констатирани неточности при тяхното практическо прилагане.

Създаден е нов чл. 10а, в който се пояснява, че при подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване, чужденецът следва да представи необходимите документи, съгласно основанието на което кандидатства за получаване право на пребиваване.

Допълнението в ал. 5 на чл. 11 предвижда, че когато чужденец от български произход е влязъл законно на територията на страната ни и не притежава виза за дългосрочно пребиваване, но представя регистриран в Националната агенция по приходите трудов договор с местен работодател, ще може да получи право на пребиваване, без да притежава съответната виза. По този начин чужденецът ще има право да кандидатства за статут на постоянно пребиваващ след заплащане на предвидената такса, но без да преустановява работа и да напуска територията на Република България, в изпълнение на процедура за получаване на виза.

Промените на чл. 12 и чл. 14, ал. 1, т. 2 кореспондират с направените изменения в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. С тях отпада изискването за заплащане на държавна такса по чл. 10. ал. 3 от Тарифата за получаване право на пребиваване на основанията, посочени съответно в чл. 12, ал 1и чл. 14, ал. 1 ППЗЧРБ.

Допълнението на чл. 14, ал. 4 ще доведе до намаляване срока за разглеждане на заявленията на чужденци, кандидатстващи за получаване на Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ – от 14-дневен на 7-дневен.

Редакцията на чл. 16 прецизира процедурата, която се прилага за получаване право на продължително пребиваване спрямо чужденци, които осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред и уточнява документите, които се прилагат служебно от службите за административен контрол на чужденците и тези, които се предоставят от самите чужденци.

Създаването на чл. 29а и чл. 32в и измененията на чл. 30-32 са свързани с въведената в Закона за чужденците в Република България Директива 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми ,,au pair“.

Допълнението на чл. 35. ал. 1 ще намали административната тежест за чужденците от български произход, които кандидатстват за получаване на право на постоянно пребиваване, тъй като няма да им бъдат изисквани доказателства за издръжка.

Промените на чл. 51 и чл. 54 са аналогични на тези в чл. 12 и чл. 14 и са свързани с отпадането на държавната такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4.

Редакцията на чл. 62 произтича от необходимостта за прецизиране на процедурата по предоставяне право на пребиваване на малолетни или непълнолетни чужденци.

Създаването на Глава втора „б“ е свързано с измененията на ЗЧРЬ и е продиктувано от необходимостта да бъде създаден ред, по който установените непридружени деца чужденци на територията на Република България да бъдат настанявани в специализираните институции. Тази промяна отразява и получените предложения и бележки от Българския хелзинкски комитет и Върховният комисар на ООН за бежанците.

Измененията на чл. 68, чл. 69, чл. 71 и чл. 75 са продиктувани от тяхното практическо прилагане, свързано с дейността на Главна дирекция „Гранична полиция“ при връщането или експулсирането на чужденците.

Измененията в чл. 72 и създаването на нови чл.72а-72г са свързани с необходимостта от създаването на ред, по който ще се прилагат въведените със ЗЧРБ допълнителни мерки за обезпечаване на връщането на граждани на трети страни в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г., които са алтернатива на принудителното настаняване на чужденци в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция „Миграция“. Предвидена е и възможност за ежеседмично явяване на чужденци в структура на МВР, които са освободени от СДВНЧ, като това ще доведе до създаване на механизъм за контрол на незаконно пребиваващи чужденци, които са извън домовете към дирекция „Миграция“.

С редакцията на чл. 74. ал. 1 и създаването на нов чл. 74а се съобразяват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръка на Съвета от 30 ноември 1994 г., като се създава ред, по който да се издава Европейски пътен документ. Това ще улесни осъществяването на връщането в рамките на споразумения за обратно приемане, сключени от държавите членки с трети държави.

Предвидената промяна на Правилника за издаване на българските лични документи произтича от необходимостта да бъде преодоляно различието при изписване на имена на чужденци, влезли на територия та на Република България с документ за задгранично пътуване, но притежаващи акт за раждане, съставен в Република България.

Вижте още

Amazon ще наеме 75 000 нови работници

leni

Разходите по заемите падат, a лихвите тръгнали нагоре през 2020 г.

България гласува против новите правила в международните превози

ivan

Напишете коментар