Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

300 млн. лв. печалба за три месеца на банките у нас

В края на март 2020 г. активите на банковата система са 115.1 млрд. лв. и спрямо края на декември 2019 г. са увеличени с 0.9 млрд. лв. (0.8%). През първото тримесечие на тази година нарастват позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, както и дълговите ценни книжа, а намаляват кредитите и авансите. В резултат на динамиката делът на балансовата сума на кредитите и авансите в общите активи в края на март се понижава до 62.2%, този на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане се повишава до 18.7%, а делът на портфейлите с ценни книжа достига 13.4%.

Отношението на ликвидно покритие остава значително над регулаторното изискване и в края на март е 261% (при 269.9% три месеца по-рано). В края на отчетния месец ликвидният буфер е 28.9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 11.1 млрд. лв.

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на март е 6 млрд. лв. (при 6.1 млрд. лв. в края на декември 2019 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 6.4% (при 6.5% три месеца по-рано). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) намалява до 3.1 млрд. лв. в края на периода, а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите се запазва – 3.5%.

Печалбата на банковата система към 31 март 2020 г. е 296 млн. лв., като размерът ù e с 13 млн. лв. (4.2%) по-малък спрямо отчетения за първите три месеца на 2019 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на март 2020 г. са 153 млн. лв. (при 86 млн. лв. година по-рано).

Брутните кредити и аванси през първото тримесечие на 2020 г. отбелязват спад с 80 млн. лв. (0.1%) и в края на март са 94.4 млрд. лв. При експозициите към кредитни институции през тримесечието е отчетен спад (с 3.4 млрд. лв., 23.0%), а при вземанията от централни банки – увеличение (с 2.6 млрд. лв., 19.0%). Във валутната структура на кредитите и авансите позициите в левове са 61.6%, тези, деноминирани в евро – 33.5%, а в други валути – 4.9%.

Брутният кредитен портфейл на банковата система на тримесечна база нараства с 0.7 млрд. лв. (1.1%) до 67.0 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинства (с 478 млн. лв., 2%), за нефинансови предприятия (с 307 млн. лв., 0.8%), както и за сектор държавно управление (със 17 млн. лв., 1.9%). Намаляват кредитите за други финансови предприятия (с 63 млн. лв., 1.4%).

Депозитите в банковата система в края на март възлизат на 97.5 млрд. лв., като през първото тримесечие на годината нарастват с 0.3 млрд. лв. (0.3%). Увеличават се депозитите на домакинства (с 544 млн. лв., 0.9%), на сектор държавно управление (с 233 млн. лв., 8.8%), както и тези на други  финансови предприятия (с 204 млн. лв., 5.9%). Намаляват депозитите на нефинансови предприятия (с 589 млн. лв., 2.1%) и тези на кредитни институции (със 107 млн. лв., 2.0%). Във валутната структура на общите депозити позициите в левове са 57.1%, тези в евро – 34.5%, а в други валути – 8.4%.

Балансовият капитал на банковата система в края на март възлиза на 14.6 млрд. лв. и през първото тримесечие нараства с 209 млн. лв. (1.5%) с основния принос на реализираната печалба за този период.

Вижте още

Спад на имотния пазар и в малките градове

leni

Германска фирма разкрива 700 работни места край Русе

ivan

Тайни огнища на Африканска чума в лични стопанства разкриват разпространение на рискове

А. Стойковa

Напишете коментар