Invest Build Media
Туризъм и Екология

Въведени са временни мерки срещу COVID-19 в община Каварна до 30 ноември

Със заповед кметът на Каварна Елена Балтаджиева въведе временни противоепидемични мерки за територията на община Каварна, които влязоха в сила на 7 ноември и ще са в сила до 30 ноември.

Мерките са следните:

1. Определя се часови диапазон от 8:00 до 10:00 часа всеки ден, в който само лицата на възраст над 60 години могат да посещават търговските обекти (магазини, аптеки и други подобни). Препоръчва се на лицата под 60 год. да посещават търговските обекти извън горепосочения времеви диапазон.

2. Определя се часови диапазон за посещение при общопрактикуващите лекари на лица с остри респираторни заболявания и грипоподобни симптоми:

а) от 12:00 до 13:00 часа за работещите преди обед общопрактикуващи лекари;

б) от 17:00 до 18:00 часа за работещите след обед общопрактикуващи лекари.

3. Преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове) след 23:00 часа.

4. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.

5. Да се осигури физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и да се създаде организация за еднопосочно движение на гражданите.

6. Лицата, работещи на или посещаващи пазари, тържища и други сходни места задължително да носят защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията. Лицевите маски за еднократна или многократна употреба да се използват съгласно препоръките в Приложение № 3 към Заповед РД-01-609 от 21.10.2020год. на Министъра на здравеопазването.

7. На общинския пазар да се спазват указанията от т. 10-15 за осигуряване функционирането му. Всички участници във веригата от продавач до купувач да съблюдават санитарно-хигиенните изисквания да спазват лична хигиена и дезинфекция, да са с маски за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), ползват ръкавици с цел предпазване на храните от вторично замърсяване. Движението на потребителите да се осъществява еднопосочно като се спазва наличната маркировка в съответствие с утвърдената схема.

8. Забранявам провеждането на организирани обществени мероприятия на закрито.

9. Да се ограничи броя на лицата, участващи в групови празненства на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и други) до 30 лица, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и съгласно противоепидемичните мерки, разпоредени в Заповед РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

10. Бизнесоператорите да организират дейността си така, че да осигурят прилагането на задължителните противоепидемични мерки, като създадат нужната организация и ред в търговските обекти, като се осигури поетапното допускане на хора, без да има струпване. На местата, на които се очаква да се събират по-голям брой хора да се поставят табели, указващи спазването на дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта. Да се създаде организация за недопускане на струпване в общите нетърговски помещения и площи (тоалета, фоайета пред тях и др.). Чакащите пред обектите клиенти да спазват дистанция помежду си от минимум 2 м.

11. Лечебните заведения за първична извънболнична помощ да организират дейността си така, че да осигурят прилагането на задължителните противоепидемични мерки, като създадат нужната организация и ред, с цел избягване на струпване. На местата, на които се очаква да се събират по-голям брой хора да се поставят табели, указващи спазването на дистанция между гражданите. Чакащите пред кабинетите граждани/пациенти да спазват дистанция помежду си от минимум 2 м.

12. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към т. 1, буква „а“ от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете съгласно посоченото в Приложение № 2 т. 1, буква „а“ от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.);

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

13. Всички работодатели и органи по назначаване осигуряват защитни маски за лице за работници и служители, които изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

14. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.

15. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

16. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

17. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 12–16, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;

г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

18. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.

19. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, търговски обекти, църкви, храмове, музеи и др. са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към т. 7 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

20. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към т. 8 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

21. Изключение от задължението по т. 19 и 20 се допуска за:

а) клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;

б) спортуващите на открито и закрито за времето на физическата дейност;

в) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

г) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

д) децата до 6-годишна възраст.

Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места.

Противоепидемичните мерки, въведени с настоящата заповед са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.

Вижте още

Коронясват Мис Сливен в присъствието на куп знаменитости

ivan

Отпечатаха картина на Густав Климт с 3D принтер

admin

Локомотивът с прякор Баба Меца посети Хасково

admin

Напишете коментар