Skip to Content

200 млн. лева ще бъдат вложени в развитие на туристическите атракции

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) осигурява 200 млн. лева за развитие на туристическите атракции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съобщиха от ведомството.

Вчера Управляващият орган на оперативната програма е публикувал проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на туристически атракции“.  Допустими кандидати са Министерството на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица.  Това е първата схема по ОПРР, която е изцяло с  комбинирано финансиране – чрез кредит и субсидия,  тъй като проектите по нея ще реализират приходи.

Сто млн. лева от средства се финансират чрез финансов инструмент, посредством финансови посредници, избрани от Фонда на фондовете, и 100 млн. лева –  чрез безвъзмездни средства по процедура „Развитие на туристически атракции“.  Проектите трябва да са насочени към консервация, опазване и популяризиране на културното и религиозно наследство от национално и световно значение. Те ще се осъществяват посредством комбинация от финансиране с безвъзмездни средства и от финансов инструмент (под формата на нисколихвено кредитиране), след извършване на оценка на бизнес плана от страна на финансовия посредник. Безвъзмездната финансова помощ може да бъде предоставяна на проектен принцип по предложение на фонд-посредника, отпускащ нисколихвено кредитиране, след оценка на жизнеспособността на идеята и ефектите за постигане на икономическа активност и заетост като основни цели на програмата.

Процедурата цели създаването на цялостни туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение. В този смисъл ще бъдат подкрепяни интегрирани проекти, включващи не само дейности по консервация и опазване на съответния обект на културното наследство, но и дейности по неговото популяризиране и развитие, които привличат значителен брой туристи.

Максималният размер на безвъзмездна помощ по проект може да достигне до 50 на сто от общата стойност на комбинираното финансиране в зависимост от извършения от финансовия посредник анализ на жизнеспособността (бизнес плана) и  анализ на риска.

Be the First!

Leave a Reply