Invest Build Media
Имоти и строителство

Наблюдава се спад и в броя на разрешителните за строеж

6 нови разрешения за строеж са издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството от 13 март т.г. досега. Министерството продължава административното обслужване по Закона за устройство на територията при условията на обявеното извънредно положение.

От началото на годината общият брой на издадените разрешения за строеж е 22. За същия период на миналата година те са били 25.

Две от издадените сега разрешения са за подобекти от проекта за удвояване и електрификация на участък от железопътната линия Карнобат – Синдел на територията на община Аврен и за рехабилитация на две отсечки от третокласния път Провадия – Дъскотна – Айтос с обща дължина 33,4 км. Другите разрешения за строеж са за изграждане на офисни помещения и учебна зала в сградата за управление, персонал и учебно-тренировъчен център на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, за подмяна на високоволтови разединители на площадката на централата, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин“ в Царево и за строеж и за укрепване на свлачище на първокласния път Кюстендил – Радомир – Перник.

Очаква се да бъде допълнена от възложителите проектната документация за още 6 обекта, след което инвестиционните проекти ще бъдат одобрени и ще бъдат издадени разрешения за строеж и за тях. Те са за изграждане на постоянна жп линия и съоръжение за пресичането ѝ, както и за временна жп линия във връзка с модернизацията на пътя Калотина – Софийски околовръстен път. Предстои издаване на разрешение за строеж също за два участъка с обща дължина близо 13 км от проекта за модернизация на пътя Калотина – СОП, участък с дължина 0,5 км от лот 3.1 на АМ „Струма“, модернизация на жп участъка Елин Пелин – Ихтиман, нови гарови здания, спирки и сгради, присъединителни проводи и пътни връзки към тях в Столична община и в землището на Сливница, станция за очистване на газопровода и кранов възел от проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Презаверено е разрешението за строеж за основен ремонт на близо 8 км от второкласния път Костинброд – Берковица – Монтана.

През периода на извънредно положение със заповеди на заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за модернизация на жп линията София – Перник – Радомир, изменение на плановете за застрояване на поземлени имоти в община Елин Пелин във връзка с изпълнението на проекта за модернизация на жп линията София – Пловдив и изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за реконструкцията на съществуващи инженерни мрежи при модернизацията на близо 31,5-километров участък от първокласния път Калотина – Софийски околовръстен път.

С експлоатационни дружества служебно са съгласувани подробен устройствен план – парцеларен план за около 41 км от модернизацията на пътя Видин – Ботевград и изменение на парцеларен план за приблизително 12 км от обходен път на гр. Монтана.

Уточнени са редът и условията за взимане на неприсъствени решения от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика. Предстои членовете му да одобрят подробни устройствени планове за въздушни електропроводи и преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп.

За рехабилитацията на 20-километров участък от третокласния път Чирпан – Симеоновград са регистрирани технически паспорт и екзекутивна документация.

След 13 март е извършен трансфер на обща стойност 80 160 лв. към общините Ихтиман и Челопеч като финансово подпомагане за изработване на общи устройствени планове. Техните общински съвети са приели и са влезли в сила решения за одобряване на общите устройствени планове на двете общини.

Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията индивидуалните административни актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството, включително разрешенията за строеж, както и заповеди за одобряване на подробни устройствени планове, могат да бъдат обжалвани в 30-дневен срок от обнародването им в „Държавен вестник“. Срокът за подаване на жалби и протести срещу актове, с които се одобрява подробен устройствен план или се издава разрешение за строеж за обект с национално значение, могат да се подават чрез органа, издал акта, в 14-дневен срок от обнародването на акта в “Държавен вестник”.

С влизането в сила на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение тези срокове спряха да текат от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение. С изменението на закона те продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на промените на 9 април в „Държавен вестник“. За актовете, издадени преди 13 март, те ще започнат да текат отново за оставащия период, изчислен спрямо датата на спиране, като ще влязат в сила след изтичането им, в случай че няма постъпили жалби. Извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение запазват силата си.

Вижте още

Нов жилищен комплекс от небостъргачи откриха в комунистическа Корея

ivan

Ремонтират през август Цариградско шосе при Орлов мост

ivan

Има апетити за надстрояване на къщата на Димитър Петков в София

ivan

Напишете коментар