Invest Build Media
Image default
Без категория

Офис Старс Груп в сграда „Гудлайн“, София – „Каше ателие“

Новият офис на StarsGroup (6000 кв. м) в София заема всички 7 етажа на сградата Goldline на бул. „Цариградско шосе“. На 5 от етажите са разположени работните пространства, първият партерен етаж е зает от залите за срещи и обучения на компанията, а на последния 7 етаж се разполагат зоната за хранене, почивка и рекреация.

Взимайки предвид основната дейност на компанията – онлайн залагания и игри  е използван индустриалният дух и тъмните тонове в офиса на компанията, които насочват към асоциацията на казино и игрална зала. Предизивкателството е било как 5  работни етажа да се обединят от обща концепция и усещане, но в същото време да бъде елиминирана корпоративната повтаряемост и скучност на подобен тип големи офис пространства.

За пример – на всички етажи настилката е изградена от три различни тона сив мокет, но за всеки етаж е разработена различна комбинация в подреждането му създавайки уникален растер за всяко ниво. Освен работните места (разположени в отворен тип пространство, но с достатъчно простор между тях) на всеки „работен“ етаж има зала за срещи и отворена зона за колаборация. Всеки етаж е посветен на различно нещо от дейността на компанията – спортни залагания, казино, покер и т.н. За всеки етаж са разработени различни графични елементи, които да представят по един или друг начин „играта“ – референции към филми, книги и произведения, в които казиното и покерът са били основен мотив, спортни аксесоари използвани като декоративен елемент, етаж с графити в поп-арт стилистика отново директно свързана с покера, етаж исторически факти и директни елементи от „играта“.

След реализираането на проекта в цялата сграда няма две еднакви зали за срещи (от общо над 15) или зони за почивка и колаборация. На партерния етаж са разположени големите зали за срещи в офиса, както и гъвкавите зали за обучения.

На последния етаж са разположени зоната за хранене, зоната за почивка и рекреация. Впечатляваща е обграждащата я от всички страни панорамна тераса, която е чудесно допълнение и продължение на пространствата на последния етаж.

***

Stars Group office in Goodline building, Sofia – Kashe Atelier

 

The new office of Stars Group (6000 sq. M) in Sofia occupies all 7 floors of the Goldline building on Tsarigradsko Shosse Blvd. On 5 of the floors are located the working spaces, the first ground floor is occupied by the meeting and training halls of the company, and on the last 7 floor are the area for dining, rest and recreation.

Taking into account the main activity of the company – online betting and games, the industrial spirit and the dark tones in the company’s office are used, which point to the association of casino and gaming hall. The challenge was how to unite 5 work floors from a common concept and feeling, but at the same time to eliminate the corporate recurrence and boring of this type of large office spaces.

For example – on all floors the flooring is made of three different tones of gray carpet, but for each floor a different combination has been developed in its arrangement, creating a unique raster for each level. In addition to the workplaces (located in an open space, but with enough space between them) on each „work“ floor there is a meeting room and an open area for collaboration. Each floor is dedicated to something different from the company’s activities – sports betting, casino, poker, etc. Different graphic elements have been developed for each floor to present the „game“ in one way or another – references to movies, books and works in which the casino and poker were the main motif, sports accessories used as a decorative element, a graffiti floor in pop art stylistics again directly related to poker, floor historical facts and direct elements of the „game“.

After the implementation of the project in the whole building there are no two identical meeting rooms (out of a total of over 15) or areas for rest and collaboration.

On the ground floor there are large meeting rooms in the office, as well as flexible training rooms.

On the top floor are the dining area, rest area and recreation area. The panoramic terrace surrounding it on all sides is impressive, which is a great addition and continuation of the spaces on the top floor.

Вижте още

Фестивалът в Балчик ,,Дни на класиката“ продължава

viktoria

„Ен Билдинг резидънс“, кв. Лозенец, София – „Арт е строй“

Ще наблюдаваме пълно слънчево затъмнение днес

Напишете коментар