Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Промени в данъчното законодателство ще облекчат административната тежест

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) и предлага на Народното събрание да го приеме. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Проектът е изготвен в изпълнение на решение на правителството за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. С предложените промени се цели да бъде намален броят на изискваните документи, да се опрости процедурата по предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса, както и да се намали финансовата тежест за лицата чрез отпадане на необходимостта от предоставяне на различни документи. С предложения ЗИД на ДОПК се правят промени и в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за счетоводството, Валутния закон и др.

С предложените в законопроекта промени на различни разпоредби се предвижда да се събира по служебен ред следната информация:

  • Информация за наличие или липса на задължения по чл. 87 от ДОПК, като същата да се предоставя по служебен ред от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и съответната община към компетентните органи, изискващи информацията;
  • Справка от Търговския регистър, че лицата не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, когато подават искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител или друг регистрационен режим по Закона за акцизите и данъчните складове;
  • Информация, че лицата не са извършили тежко или повторно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове, когато подават искане за издаване на лиценз, регистрация или удостоверение за извършване на дейности с акцизни стоки.

В проекта на ЗИД на ДОПК се предвижда юридическите лица, които не са осъществявали дейност през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, да бъдат освободени от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и за обявяване на годишните финансови отчети в търговския регистър. Проектът предвижда при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията лицата да могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. Регистрацията по ЗДДС в този случай ще се извършва по облекчена административна процедура. По този начин ще се избегне необходимостта лицата да посещават и двете администрации. Също така се предлага да отпадне и задължението за данъчно задължените лица за съставяне на опис за наличните активи при регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

С предложения ЗИД на ДОПК се въвеждат и правилата на Директива на ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари. Срокът за транспониране на Директивата е 31 декември 2017 година.

Правителството намалява административната тежест и при издаването на лицензи по Закона за хазарта, като предлага на Народното събрание да приеме по служебен път да се събират следните документи: информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК; справка за актуална търговска регистрация и актуален учредителен акт, съответно устав на искателя; одитиран годишен финансов отчет за предходната година на искателя; справка за документите за собственост и за ползване на сградите и помещенията, в които се намира обектът за организиране на хазартни игри и справка за валидност на лиценза за извършване на частна охранителна дейност.

С приемането на предлаганите промени ще се намали броят на изискваните документи, ще се опрости процедурата по предоставяне на услугата, както и ще се намали финансовата тежест за лицата чрез отпадане на необходимостта от предоставяне на посочените документи.

Вижте още

Теменужка Петкова очаква НЕК да отбележи положителен финансов резултат за 2017 г.

ivan

Гигантско сливане в автобизнеса – ФИАТ-Крайслер плюс Пежо-Ситроен равно на „Стелантис“

Сирене и кашкавал без мляко са открили инспектори по безопасност на храните

ivan

Напишете коментар