Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Съветват да се отива на работа в чужбина със сключени трудови договори

Във връзка с последните сигнали в медиите за нередности при изпращане на български работници във Великобритания, Главната инспекция по труда (ГИТ) напомня отново, че при използване на фирми посредници и на предприятия, които осигуряват временна работа, трябва да се направи справка в специалните регистри дали същите имат регистрация. Това се посочва в съобщение на пресцентъра на Главната инспекция по труда.

Списъците с регистрираните фирми са публични и могат да бъдат открити на сайта на Агенцията по заетостта. При командироване под ръководството и контрола на работодател, с когото хората имат сключен трудов договор, трябва да се провери дали предприятието, което командирова, има същата дейност и в България. Ако то не развива такава и се сключва договор с лицето само за да бъде командировано в чужбина, това е сигнал за измама.

В българското законодателство има категорични текстове, които задължават и посредниците, и командироващите дружества, в т.ч. и предприятията, осигуряващи временна работа, да договарят и осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.

При осигуряване на работа чрез фирма посредник търсещите работа трябва да изискат договор за набиране на персонал между посредника и работодател в приемащата държава. Трябва да има сключен посреднически договор между фирмата и търсещия работа. Хората трябва да бъдат предварително запознати писмено с условията на работа в държавата, където ще бъдат изпратени, и с данните на работодателя. Трябва да се тръгне от България със сключен трудов договор с работодател в приемащата държава, преведен на български език. Най-често се изготвят двуезични договори, в които трябва да бъдат уговорени условията на заплащане, продължителността на работния ден, почивките и отпуските и др., включително и за чия сметка са разноските по пътуването, както и други разходи.

На хората може да бъде осигурена заетост в чужбина и чрез изпращане от предприятия, които осигуряват временна работа, в предприятие ползвател в друга страна членка или чрез командироване от работодател, под негово ръководство и контрол, по договор за подизпълнение. Редът и условията за командироване и изпращане в тези случаи са регламентирани в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. С нея се регламентират задължителните условия, които трябва да бъдат договорени с работника в допълнително споразумение – при командироване, или директно в трудовия договор – при изпращане от предприятието, осигуряващо временна работа.

Според резултатите от контролната дейност на ГИТ в последните години работници се изпращат в чужбина основно чрез командироване. Сигналите са най-вече за неспазено изискване възнагражденията да бъдат равни поне на минималните в приемащата държава. Друго често нарушение е, че в трудовите договори с предприятия, които осигуряват временна работа, а при командироването – в допълнителните споразумения, не се уговарят всички условия, които се изискват според Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

При използване на фирми посредници често нарушение е липсата на индивидуален трудов договор с работодател от приемащата държава, който трябва да бъде предоставен преди заминаването. Друго често нарушение е, че посредниците или предприятията, които осигуряват временна работа, или работодателите, които командироват свои работници и служители, не ги информират за условията на труд и заплащане в приемащата държава, каквито задължения имат.

Когато, независимо от начина на изпращане, на хората се изискват суми за различни такси, комуникацията се води само по интернет или се уговарят срещи извън офиси, това е сигурен знак, че се касае за измамни практики.

Снимка: Ню Йорк Таймс

Вижте още

Тол-таксуването щяло да позволи много повече инвестиции в пътна инфраструктура

ivan

Дадоха на Омбудсмана имот за постоянна изнесена приемна в Северозападна България

admin

Има ли как да се предпазим от източване на карта при онлайн пазаруване?

viktoria

Напишете коментар