Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Намаляват парите в обращение

В края на март 2020 г. парите в обращение достигнаха 18.383 млрд. лв., информират от БНБ. За едногодишен период (спрямо края на март 2019 г.) те нараснаха с 9.06%, или с 1.527 млрд. лв.

През предходния едногодишен период (март 2018 г. – март 2019 г.) нарастването беше по-високо както в абсолютна стойност (1.608 млрд. лв.), така и в процентно отношение (10.55%).

През януари – март 2020 г. парите в обращение намаляха със 721.8 млн. лв., или с 3.78% в сравнение с края на 2019 г. Намалението им е с 1.07 процентни пункта по-голямо от отчетеното за същия период на 2019  г.

В рамките на разглеждания период, през март беше отчетено месечно увеличение на парите в обращение с 1.14%, което не беше достатъчно да компенсира намалението, реализирано през януари и февруари.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на март 2020  г. е 37.60 лв., което представлява увеличение с 0.66 лв. спрямо края на 2019 г. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 1.19 лв., или с 3.26% вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали.

Към 31 март 2020 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.53%, като през първото тримесечие той е нараснал с 0.12 процентни пункта спрямо края на 2019 г.

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на март 2020 г. е 0.18 лв. и се запазва без промяна спрямо края на 2019 г. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 0.01 лв. в резултат от продължаващото навлизане в паричното обращение на монетата с номинална стойност 2 лева.

В края на март 2020 г. в обращение са 476.4 млн. броя банкноти, които са с 28 млн. броя, или с 5.55% по-малко в сравнение с края на 2019 г. За същия период общата им стойност намаля с 3.87% (720.4 млн. лв.), достигайки към 31 март 17.917 млрд. лв.

С най-голям дял (30.79%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие на 2020 г. е банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 март в обращение са 146.7 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (3.94%) e броят на банкноти от 2 лева.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 25.5  млн. (5.65%), а стойността им  − с 1493.5  млн.  лв. (9.09%). Промените в структурата по брой на банкнотите в обращение следват тенденцията от предходните години на изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100  лева) в сравнение с останалите номинали. Спрямо края на март 2019 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение дяловете на номиналите от 50 и 100 лева нараснаха съответно с 2.20 и 0.43 процентни пункта, а на тези от 2, 5, 10 и 20 лева намаляха съответно с 0.61, 0.04, 0.69 и 1.29 процентни пункта.

В края на март 2020 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 7.334 млрд. лв., което е най-големият дял (40.94%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.21%) е стойността на банкнотите с номинал 2 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. в структурата по стойност на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на банкнотите от 2, 50 и 100 лева, съответно с 0.01, 0.07 и 0.86 процентни пункта. За същия период дяловете на банкнотите от 10 и 20 лева намаляха съответно с 0.29 и 0.65 процентни пункта.

Делът на банкнотите от 5 лева остава непроменен спрямо края на 2019 г.

Банкнотата от 50 лева е единствената в структурата по стойност на банкнотите в обращение, чийто дял нараства (с 1.69 процентни пункта) за едногодишен период. Дяловете на останалите номинали намаляват, като най-съществено е понижението на дела на банкнотата от 20 лева – с 1.19 процентни пункта (от 15.78% на 14.59%).

Най-ниско е намалението на дела на банкнотата от 5 лева – с 0.03 процентни пункта.

В края на март 2020  г. в обращение са 2.625 млрд. броя разменни монети, които са с 26.2 млн. броя, или с 1.01% повече в сравнение с броя им от края на 2019 г. За същия период общата им стойност се увеличи с 5.1 млн. лв., или с 1.11%, и в края на март 2020 г. достигна 464.8 млн. лв.

Тенденцията към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали се запазва. През първото тримесечие на 2020 г. най-голямо в процентно изражение е нарастването при разменната монета с номинал 2 лева – с 3.31%. Увеличението при монетите с ниски номинали е сравнително устойчиво, като за периода януари – март броят на монетите от 1, 2 и 5 стотинки нарасна съответно с 0.97%, 1.51% и 1.16%.

За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 159.2 млн. (6.46%), а стойността им – с 40.1 млн. лв. (9.45%).

На годишна база с най-бърз темп нараства броят на монетите с номинал 2 лева – с  24.21%. В края на март 2020  г. в обращение са 65 млн. броя от тях, което представлява увеличение с 12.7 млн. броя.

Броят на монетите от 1, 2, 5, 10 и 20 стотинки в обращение нараства в границите от 5.68% до 7.26%. При монетите от 50 стотинки и от 1 лев нарастването на годишна база е съответно 3.68% и 3.85%.

Най-голям дял (29.23%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на първото тримесечие на 2020 г. имат монетите от 1 стотинка, като към 31 март извън касите на БНБ са 767.1 млн. броя монети с този номинал. С най-малък дял (2.48%) е броят на монетите от 2 лева.

Общата стойност на монетите от 1 лев в обращение в края на март 2020 г. е 159.1 млн. лв., което им отрежда и най-големият дял (34.22%) в структурата по стойност на разменните монети извън касите на БНБ. С най-малък дял (1.65%) е стойността на монетите от 1 стотинка.

Вижте още

15,6% от българите са пазарували онлайн през последните три месеца

Над 20 млн. маски и защитни шлемове са изработени от Apple

leni

„Еконт“ въвежда нова такса от 3.30 лв. при смяна на адреса

Напишете коментар