Invest Build Media
Image default
Без категория

„Гео Център“ – кв. „Манастирски ливади“, София – „Геострукт“

„Гео Център“ на строително-инвестицонната компания „Геострукт“ ЕООД е многофункционална жилищна сграда с офиси, магазини и паркоместа. Архитектурният проект е дело на арх. Георгий Станишев – собственик на проектантско студио Project GS. Въпреки не толкова внушителните размери на сградата, той успява да създаде проект, който  съчетава класика и модернизъм. Сградата е с 13 етажа, застроена площ 1230 кв. м и РЗП 11 800 кв. м.
Ситуирана е в една от най-съвременните зони в столицата – бул. „България“, в този район е събрана престижната офис зона на град София. „Гео Център“ е позициониран на последното атрактивно място на този булеварда, откъдето се откриват красиви гледки към Витоша и целия град. Благодарение на впечатляващата архитектура и изнесените на 30 градуса отвори се дава възможност на жителите да се наслаждават на планината.

Сградата е разделена на две отделни части с два входа. Жилищната част разполага с 26 апартамента различни по вид и разпределение, както и 4 магазина със складови помещения, а офисната с 12 етажа самостоятелни офиси и невероятна конферентна зала на кота +40.60 откъдето се вижда Витоша.

Външните фасадни стени са изградени като пакет от три зони:

  • Окачена вентилируема фасада – синтезиран италиански камък;
  • Тухлен зид 380 мм – с вертикални въздушни камери;
  • Минерална вата 50 мми финиш от гипсокартон с латекс;

Вентилируемата окачена фасада от италиански камък “Laminam“ е с дебелина 6 мм, зоната за вентилация – 30 мм, а минералната вата е 100 мм. Техниката на поставяне зависи от прецизна работа и качествени детайли, но целта е да се удължи експлоатационният живот на фасадата Това покритие е „биоактивна керамика“, която прави сградите екологични и изцяло антибактериални. Гаранцията от производителя е 50 г.

За почистване на фасадите се изпозлва Hydrotect – иновативно самопочистващо третиране за керамични плочки. Hydrotect е иновативна технология, която превръща повърхностите в самопочистващи се. Външните повърхности, третирани с Hydrotec,t реагират с ултравиолетовите лъчи, както слънчеви, така и от изкуствени източници, и разлагат всички органични вещества, неутрализиращи азотни киселини (NOx) с почистващ ефект. Този процес, освен че прави материала самопочистващ се, освежава и въздуха.

„Гео Център“ използва хибридна система за отопление и охлаждане от IMMERGAS. Хибридните системи се характеризират с най-съвременната технология, която съчетава високоефективен газов котел с термопомпа за възобновяема енергия.Те могат да бъдат до 35 % по-ефективни от обикновеният газов котел, като спестява пари от сметките за енергия и намаляват до минимум общите вредни емисии в атмосферата.
Хибридната система се състои от комбиниран газов котел, който е монтиран на закрито, заедно с термопомпа, която е разположена отвън. В „Гео Център“ инсталацията е завършена с подово отопление и високостенни конвекторни тела за охлаждане.

Екипът на „Геострукт“ избира за името на първата си бизнес сграда да заложи частица от своето, като вярва, че сградата ще бъде обитавана от хора, които ценят професионализма и го разпознават от пръв поглед – „Гео Център“ от „Геострукт“.

***

„Geo Center“ by the construction and investment company „Geostrukt“ Ltd. is a multifunctional residential building with offices, shops and parking lots. The architectural project is the work of arch. Georgy Stanishev – owner of the design studio Project GS. Despite the not so impressive size of the building, he managed to create a project that combines classicism and modernism. The building has 13 floors, built-up area 1230 sq. M and total area 11 800 sq. M.
It is situated in one of the most modern areas in the capital – Bulgaria Blvd., in this area is gathered the prestigious office area of ​​Sofia. „Geo Center“ is positioned in the last attractive place on this boulevard, which offers beautiful views of Vitosha Mountain and the whole city. Thanks to the impressive architecture and the openings at 30 degrees, the residents are given the opportunity to enjoy the mountain.

The building is divided into two separate parts with two entrances. The residential part has 26 apartments of different type and distribution, as well as 4 shops with storage rooms, and the office with 12 floors separate offices and an incredible conference hall at elevation +40.60 from where Vitosha can be seen.

The external facade walls are built as a package of three zones:

Suspended ventilated facade – synthesized Italian stone;
Brick wall 380 mm – with vertical air chambers;
Mineral wool 50 mm gypsum plasterboard finish with latex;
The ventilated hanging facade made of Italian stone „Laminam“ is 6 mm thick, the ventilation area – 30 mm and mineral wool is 100 mm. The installation technique depends on precise work and quality details, but the goal is to extend the service life of the facade. This coating is „bioactive ceramics“, which makes the buildings environmentally friendly and completely antibacterial. The manufacturer’s warranty is 50 years.

Hydrotect is used for cleaning the facades – an innovative self-cleaning treatment for ceramic tiles. Hydrotect is an innovative technology that turns surfaces into self-cleaning. Hydrotec-treated exterior surfaces react with ultraviolet rays, both from the sun and from artificial sources, and decompose all organic substances that neutralize nitric acids (NOx) with a cleaning effect. This process, in addition to making the material self-cleaning, also freshens the air.

Geo Center uses a hybrid heating and cooling system from IMMERGAS. Hybrid systems are characterized by state-of-the-art technology that combines a high-efficiency gas boiler with a heat pump for renewable energy. They can be up to 35% more efficient than a conventional gas boiler, saving energy bills and minimizing overall emissions. in the atmosphere.
The hybrid system consists of a combined gas boiler, which is installed indoors, together with a heat pump, which is located outside. In „Geo Center“ the installation is completed with underfloor heating and high-wall convector cooling units.

The team of Geostrukt chooses to pledge a part of its own for the name of its first business building, believing that the building will be inhabited by people who value professionalism and recognize it at first sight – Geo Center from Geostrukt.

 

Вижте още

Над 55 млн. лв. ще отидат за предлагане на нови социални услуги

ivan

Адрес: Покачване на цените на недвижимите имоти в София и страната през 2016 г.

ivan

Съветът на 104-годишен мъж: Уча постоянно, ям много плодове, къпя се със студена вода

Напишете коментар