Invest Build Media
Image default
Без категория

Един български офис – Бургас – Think FORWARD

Проектът „Един български офис“ на Иновативно студио за архитектура Think FORWARD е номиниран в категорията „Пространствен дизайн“ – интериор. Той е реализиран в северна промишлена зона на Бургас в близост до едно от трите бургаски езера – Вая.

Остъклената фасада на административната част с поглед към богатото биоразнообразие създава предпоставка за приятен работен процес и пълноценни медитативни паузи. Природните дадености се превръщат в жива картина.

Структурата на работния процес определя функционалното разпределение, което включва фоайе, две самостоятелни помещения за управителите, едно споделено – за служителите, които са в постоянна комуникация, кухненски офис. Пространствата са отделени чрез стъклени прегради от флоатно стъкло с максимална прозрачност и неутралност и стъклени тухли, които осигуряват визуална свързаност и акустична изолираност. Фолиа с ефекта на мъгла спомагат за комфорта на работещите.

Функционалното е реализирано в контекста на концепцията за българската традиция. Компанията от две десетилетия е коректен партньор на производителите на българска хранителна продукция.

В индустриалната настилка са интегрирани полета с ръчно изработени авторски циментови подови плочи. Наречени са MAKAZ TILES, защото кодират в тях посланието на елемента маказ – хармония и равновесие. Семплата графична визия на плочата MAKAZ позволява подредба в индивидуални плетеници, наподобяващи шарки на вълнени черги. Плетениците се рамкират категорично от линеарна плоча, допълваща серията.

Плочите MAKAZ посрещат посетителите и ги въвличат в архитектурния сценарий. Фоайето включва рецепция от дърво и технически камък, кът за изчакване, стълба от черна ламарина и вертикални шини към все още неусвоен втори етаж. Графичността им кореспондира с въздушната стълба от черна ламарина и вертикални шини. Тежката българска порта се претворява в елегантни дървени врати с височина от 3,10 м, които маркират входовете на иначе безплътните и светли офиси. В тях  са ситуирани работен кът за делови срещи и кът за неформални приятелски разговори, където основен акцент е маса PARALIYA.

„Създадохме този продукт, за да вградим събирателната сила на малката кръгла българска маса, която е сплотявала рода. Под нея е постлана ръчно тъкана вълнена черга от „Лудо-Младо“, казват от Think FORWARD.

***

A Bulgarian office – Think FORWARD

 

The project „One Bulgarian office“ of Innovative Studio for Architecture „Think FORWARD“ was nominated in the category „Spatial design – interior. It is realized in the northern industrial zone of Burgas near one of the three Burgas lakes – Vaya.

The glazed facade of the administrative part with a view of the rich biodiversity creates a prerequisite for a pleasant work process and full meditative breaks. Natural resources become a living picture.

The structure of the work process determines the functional distribution, which includes a lobby, two separate rooms for managers, one shared – for employees who are in constant communication, kitchen office. The spaces are separated by float glass partitions with maximum transparency and neutrality and glass bricks that provide visual connectivity and acoustic isolation. Fog films contribute to the comfort of workers.

The functional is realized in the context of the concept of the Bulgarian tradition. The company has been a reliable partner of the producers of Bulgarian food products for two decades.

Fields with hand-made original cement floor slabs are integrated in the industrial flooring. They are called MAKAZ TILES because they encode in them the message of the element makaz – harmony and balance. The simple graphic vision of the MAKAZ board allows arrangement in individual braids, resembling patterns of woolen rugs. The braids are definitely framed by a linear plate, complementing the series. MAKAZ tiles welcome visitors and involve them in the architectural scenario. The lobby includes a reception desk made of wood and technical stone, a waiting area, a black sheet metal staircase and vertical rails to the still unused second floor. Their graphicity corresponds to the air ladder of black sheet metal and vertical rails. The heavy Bulgarian gate is transformed into elegant wooden doors with a height of 3.10 m, which mark the entrances of the otherwise disembodied and bright offices. In them are concisely situated a working corner for business meetings and a corner for informal friendly conversations, where the main emphasis is the PARALIYA table. We created this product to incorporate the collective power of the small round Bulgarian table, which united the family. A hand-woven woolen rug from „Ludo-Mlado“ is laid under it.

Вижте още

Има ли списък със застрашени професии, които може да изчезнат до 2030г.?

viktoria

Фондация нa Джo Бaйдън прибрала милиoни дapeния зa бopбa c paĸa, сочи разследване

България е на второ място в Европейския съюз по рециклиране на пластмаса

leni

Напишете коментар