Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции Имоти и строителство

Парламентът стъпва напред: Законопроект за по-гъвкави местни данъци и такси

С 95 гласа „за“, един „против“ и 24 „въздържал се“, парламентът одобри на първо четене законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносители на законопроекта са Костадин Костадинов от партията „Възраждане“ и група народни представители.

В мотивите към законопроекта се обяснява, че през последните години бяха направени редица изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) с цел да се намали административната тежест върху притежателите на имоти. Например беше отпаднало задължението на данъчнозадължените лица да подават декларации по чл. 14 от ЗМДТ при определени случаи, като търпимост на строежи, въвеждане на сгради в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), при възмездно или безвъзмездно придобиване на имоти и ограничени вещни права.

Въпреки това, законопроектът забелязва, че същият подход не се прилага при промяна на обстоятелствата, които влияят на определянето на данъка. В мотивите си, вносителите на законопроекта обясняват, че той има за цел да предостави възможност на местните органи да извършват тази промяна служебно, като разполагат или имат достъп до необходимата информация. Например, ако информацията за отказ от вещно право на ползване, продажба на част от имота, преустройство, изтичане на срока на учреденото вещно право на ползване, съборени сгради и други подобни обстоятелства е налична, се дава възможност промяната на обстоятелствата да бъде извършена служебно, без задължението за подаване на декларации от страна на данъчнозадължените лица.

Според вносителите, общинските администрации разполагат или имат възможност да си набавят необходимата информация. От 1 януари 2019 г., службите по вписвания по места уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху имоти. Преди тази дата, общинските администрации имат възможност за достъп до данните, налични в службите по вписвания и в регистъра на населението, както е посочено в мотивите.

Вижте още

Натресоха на италианец сметка за ток за 65 000 евро

admin

Части на бул. Дондуков ще бъдат пуснати за движение до 15 септември

ivan

Реновираната зала Фестивална вече се казва Асикс Арена

ivan

Напишете коментар