Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Дадоха на Омбудсмана имот за постоянна изнесена приемна в Северозападна България

Националният омбудсман получи имот в Монтана за създаването на постоянно действаща изнесена приемна на институцията в Северозападна България. Става дума за помещение от 13.49 кв. м, което се намира на втория етаж на административна сграда на пл. „Жеравица“ №3 в Монтана. Имотът е бил предоставен на БНТ за нуждите на кореспондентски пункт, но е с отпаднала необходимост, посочва правителствената информационна служба.

С друго решение правителството промени статута на имот в Петрич, управляван от Националната компания „Железопътна инфраструктура“, от публична държавна в частна държавна собственост. Имотът е с площ от 1.4 дка и е предназначен за железопътна гара/спирка. Промяната ще даде възможност за по-ефективното му управление в бъдеще или за извършване на разпоредителни действия и реализиране на допълнителни приходи.

Областната дирекция „Земеделие“ в Смолян пък получава офис от 20 кв. м в сграда на бул. „България“ №14 в града. Помещението е необходимо на службата заради увеличението на персонала и с оглед на новите функции, възложени на службата с промените в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

За целите на дейността на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в Бургас правителството предостави част от имот – публична държавна собственост, който ще се ползва за съхранение на архиви. Имотът се намира в Бургас и включва пет самостоятелни обекта с обща застроена площ 113.38 кв. м.

С друго решение Министерският съвет преразпредели между МВР и Държавната агенция „Технически операции“ помещения в общи административни сгради в страната. Преразпределението ще позволи по-ефективното използване на офисите от регионалните структури на министерството и на агенцията.

Правителството промени и статутите на три имота с построените в тях сгради и съоръжения от публична държавна в частна държавна собственост. Те ще бъдат апортирани в капитала на „Национална спортна база“ – София. Терените се намират в София и са предоставени за управление на Министерството на младежта и спорта. С апортирането чрез записването на нови акции ще бъде увеличен капиталът на „Национална спортна база“ ЕАД със стойността на непаричната вноска, представляваща правото на собственост върху имотите. Това ще позволи при едно добро управление да бъдат реализирани инвестиционни проекти и съответно свободен паричен ресурс, изтъква правителствената информационна служба. Целта е да се постигне по-ефикасно управление и терените да се използват активно като спортни имоти.

Министерският съвет даде съгласие за продажба на част от сграда, собственост на „Български пощи“ ЕАД, в джебелското село Рогозче. Продажбата ще стане на търг с пряко договаряне на съсобственика.

Вижте още

Единственият кандидат за Общинска банка бе одобрен от столичните съветници

ivan

Най-нови технологии на колела ще контролират шофьорите за платени пътни такси

ivan

Малки и средни предприятия у нас получават тласък с Европейския инвестиционен фонд

ivan

Напишете коментар