Skip to Content

Облекчава се съгласуването на подробен устройствен план за национални и общински обекти

Облекчава се процедурата при съгласуване на подробен устройствен план за национални обекти, обекти с национално значение, общински обекти с първостепенно значение и за обекти, финансирани изцяло или частично от фондове на Европейския съюз, за които до 20.12.2017 г. има разрешение за изработването им. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобщиха от министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Промените предвиждат проект за подробен устройствен план и в частност парцеларен план за такъв обект да се внася за съгласуване пред служба по геодезия, картография и кадастър, а проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри да се внася за разглеждане в СГКК след одобряване на подробния устройствен план. Изменението се въвежда поради съкратените срокове и облекчените процедури, които се прилагат за такива обекти по реда на други закони.

В проекта на наредбата се определя нормативно понятието „форсмажорни обстоятелства”, с което се дава дефиниция на ситуации, които могат да възпрепятстват извършването на геодезически измервания.

Предложенията за промяна в Наредбата и мотивите към тях са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „Проекти на нормативни актове“, на интернет страницата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в секция „Проекти на нормативни актове“, както и на Портала за обществени консултации.

Be the First!

Leave a Reply