Invest Build Media
Image default
Без категория

ДЗЕН градина на покрива, София – Landscape design studio

ДЗЕН градина на покрива е реализиран проект, изпълнен на площ от 60 кв. м, от Landscape Design Studio. Инспирирана от „Дзен“ начина на живот градината предоставя тихо пространство, изпълнено със значение и смисъл, което вдъхва спокойствие и респект към природата. Дизайнът на градината е подчинен на петте природни елемента – огън, земя, метал, вода, дърво и тяхната сила спрямо посоките на света. Всеки елемент, всяко растение има цел и точно определено местоположение и насърчават медитацията и духовността.

Контрастът в стуктурата, текстурата, формата и цвета на елементите е основен похват в дизайна и може да бъде открит навсякъде на градината. Умишлено са търсени ефектът на мистерията и изненадата.

Градината осигурява идеалното природосъобразно място за размисъл, съзерцание и медитация. В малкият воден басейн се отразяват назъбените листа на Японски Ясен и създават усещане за безкрайност, а звукът на течащата вода допринася за успокояващия характер на „Дзен“ градината.

Растителността в градината се характеризира с динамика и контраст в структурата, формите и цветовете. Видовете са подбрани заради символиката, която носят.

Широколистните дърветата като Acer Palmatum, Olive europea, са подбрани и оформени в характерни структурни форми, наподобяващи вековни дървета. Иглолистните дървета Pinus sylvestris и Pinus mugo символизират дълголетие и стабилност, като същевременно осигуряват успокояващия ефект на зеленото през цялата година.

***

ZEN roof garden is a project, implemented on an area of ​​60 square meters, by Landscape Design Studio. Inspired by the Zen way of life, the garden provides a quiet space, full of meaning and significance, which inspires calm and respect for nature. The design of the garden is subject to the five natural elements – fire, earth, metal, water, wood and their power in the direction of the world. Every element, every plant has a purpose and a specific location and promotes meditation and spirituality.

Contrast in the structure, texture, shape and color of the elements is a basic design technique and can be found anywhere in the garden. The effect of mystery and surprise is deliberately sought.

The garden provides the ideal natural place for reflection, contemplation and meditation. The small pool of water reflects the jagged leaves of Japanese Ash and creates a feeling of infinity, and the sound of running water contributes to the soothing nature of the „Zen“ garden.

The vegetation in the garden is characterized by dynamics and contrast in structure, shapes and colors. The species are selected because of the symbolism they carry.

Deciduous trees such as Acer Palmatum, Olive europea, are selected and shaped into characteristic structural shapes resembling centuries-old trees. The conifers Pinus sylvestris and Pinus mugo symbolize longevity and stability, while providing the calming effect of green all year round.

Вижте още

Фитнес клуб Пулс – „Младост“, София – „Приорити билдингс“, арх. Катя Лазова

Ето как да си прекараме добре вкъщи, докато сме в изолация

Производствено-административна база на КАТРА ГРУП, Пловдив

Напишете коментар